понеділок, 24 квітня 2017 р.

Тема 5.2. Облік капітальних інвестицій

ТЕМА 5.2 ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
2. Синтетичний та аналітичний облік  капітальних інвестицій
3. Облік будівництва при підрядному та господарському способах
4. Облік придбання і виготовлення основних засобів.
5. Придбання і створення нематеріальних активів

1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
 Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів.

Під фінансовими інвестиціями розуміються активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (процентів, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. Методологічні засади ведення обліку фінансових інвестицій визначено П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
Первинний облік капітальних інвестицій
Первинний облік обсягів і витрат капітальних інвестицій організовують залежно від виду капіталовкладень, способу виконання будівельно-монтажних робіт, а також каналів і способів придбання машин, обладнання та устаткування.
При здійсненні будівництва підрядним способом укладається Генеральний договір підряду між підприємством-замовником і спеціалізованою будівельною організацією на весь обсяг і строк будівництва, підписаний у встановленому порядку. В ньому генеральний підрядник зобов'язується збудувати об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації і здати його в експлуатацію в установлені строки.
Замовник надає підряднику Проектно-кошторисну доку­ментацію, Титульні списки, Акт про відведення земельної ділянки під нове будівництво, графіки передачі обладнання й матеріалів, якими має забезпечити замовник.
Кошторис — це документ, в якому зазначено суми коштів, необхідних для виконання робіт по будівництву (ремонту, реконструкції та ін.). Його складають проектні організації за замовленням господарств і використовують у плануванні обсягів капітальних інвестицій для контролю використання коштів на будів­ництво.
Зведений кошторис складають у разі будівництва кількох об'єктів на одному майданчику. Він включає вартість цих об'єктів, а також окремі види робіт і витрати загального характеру. За зведеним кошторисом проводять планування капітальних вкладень, їх фінансування, а також розрахунки між підрядною організацією і замовником.
Титульний списокце перелік об'єктів будівництва виробничого і невиробничого призначення, придбання машин та обладнання, закладання багаторічних насаджень. У ньому вказують початок і строк завершення робіт, потужності та кошторисну вартість об'єктів, обсяг робіт на поточний рік і весь період будівництва, завдання з введення об'єктів у експлуатацію.
Внутрішньобудівельний титульний список — документ, який відображує річний план капітальних інвестицій конкретного господарства. В ньому записують: повну кошторисну вартість об'єктів капітальних інвестицій; залишок кошторисної вартості на початок року; річний обсяг робіт, у тім числі вартість будівельно-монтажних робіт і обладнання, показники введення в дію потужностей.
По закінченні будівництва складають Акти приймання виконаних робіт по завершеному будівництву, довідки про вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й комплексними роботами, що є підставою для перерахування коштів підряднику. При цьому складають відповідні первинні банківські документи залежно від форми розрахунків, обумовленої в генеральному договорі — Платіжне доручення, Платіжна вимога-доручення тощо.
При здійсненні будівництва господарським способом облік робіт і витрат на їх проведення ведуть у самому підприємстві за статтями витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати».
Основними первинними документами для відображення господарських операцій за кожною статтею є:
-           Лімітно-забірні карти (ф. № 117), Накладні внутрігосподарського призначення (ф. № 87) - на відпуск будівельних та інших матеріалів;
-            Наряди на відрядну роботу (ф. № 70), Табелі обліку робочого часу (ф. № 64), Облікові листи тракториста-машиніста (ф. № 67), Подорожні листи вантажного автомобіля (ф. № 2) – для нарахування оплати праці будівельникам та ін. працівникам задіяним на будівництві;
-           Відомості нарахування амортизації – для нарахування амортизації на техніку і обладнання, що використовується у будівництві;
-           Акти приймання-здачі виконаних робіт - на вартість наданих послуг та виконаних робіт допоміжними виробництвами або підрядниками.
Перевірені первинні документи групують у Звітах про рух матеріальних цінностей (ф. № 121), накопичувальних відомостях, відповідних реєстрах, на підставі яких списують будівельні та інші матеріали, послуги допоміжних виробництв, трудові затрати тощо на об'єкти капітального будівництва. При цьому складають  Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8, в якій ведуть аналітичний облік капітальних інвестицій по кожному об'єкту обліку.
Закінчені об'єкти будівництва повинні бути прийняті спеціальною комісією, введенні в експлуатацію та зараховані до складу основних засобів. На прийнятий об'єкт складають Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф.№ ОЗ-1), тим самим закріпивши основний засіб за певною матеріально відповідальною особою.

Сільськогосподарські підприємства купують автомобілі, трактори, ком­байни, робочі машини і обладнання безпосередньо на заводах і в постача­льницьких організаціях. Для одержання машин та обладнання довіреній особі (експедитор, інженер, завгосп) виписують Довіреність.
 Основними первинними документами для обліку витрат на придбання основних засобів є: Рахунки-фактури, Товарно-транспортні накладні, Податкові накладні, Залізничні накладні, Звіти про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт та ін.
При надходженні основних засобів залізничним транспортом матеріально відповідальна особа, призначена господарством, розписується про одержання техніки у Залізничній накладній та інших супроводжувальних документах.
Якщо вантаж не відповідає даним транспортних та інших документів або виявлено нестачу, чи поломку, то скла­дають Акт приймання вантажу у присутності працівника підприємства, залізниці та незацікавленої особи. Своєчасно і правильно складений акт є підставою для пред'явлення підприємством претензії транспортній організації або постачальнику машин і обладнання.
У місцях приймання техніки (бригада, ферма, машинний двір, склад) основні засоби приймає особа, яка розписується у накладних.
Придбані основні засоби оглядає комісія і складає Акт приймання-передачі основних засобів окремо на кожний інвентарний об'єкт, де зазначає основні технічні показники машин і обладнання, балансову вартість тощо. До Акта додають технічну документацію (технічний паспорт, гарантійний талон тощо).
Основне стадо продуктивної і робочої худоби сільськогосподарські підпри­ємства поповнюють як за рахунок переведення з групи молодняку, вирощеного в своєму господарстві, так і шляхом придбання племінних тварин зі сторони.
При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку складають Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів. Молодняк переводять в основне стадо у порядку і строки, встановлені нормативними документами по обліку молодняку тварин і тварин на відгодівлі.
На придбану худобу сільськогосподарські підприємства одержують від постачальників Рахунки-фактури, Товарно-транспортні накладні, Податкові накладні, Племінні свідоцтва, Ветеринарні свідоцтва.
 Ці документи є підставою для оприбуткування племінних тварин, перерахування коштів на рахунки постачальників і відображення витрат на формування основного стада. Витрати, пов'язані з доставкою придбаних тварин, оформляються згідно з Рахунками транспортних організацій, Авансовими звітами, Подорожніми листами вантажного автомобіля та іншими документами.
Тварини зараховуються до складу довгострокових біологічних активів на підставі Акта приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) з групи в групу (ф. № ДБАСГ -2).
Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень застосовують такі ж первинні документи, як і при вирощуванні сільського­сподарських культур — Облікові листи трактористів-машиністів (ф. № 67), Накладні внутрігосподарського призначення (ф. № 87), Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гербіцидів (ф. № 118), Акти на витрати насіння і садивного матеріалу (ф. № 19), Подорожні листи вантажного автомобіля (ф. № 2) тощо.
Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень при зарахуванні їх до складу основних засобів складають Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ - 1).

2. Синтетичний та аналітичний облік  капітальних інвестицій
Синтетичний облік витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів ведуть на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», який має такі субрахунки:
151«Капітальне будівництво»;
152«Придбання (виготовлення) основних засобів»;
153«Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;
154«Придбання (створення) нематеріальних активів»;
155«Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів».
За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображується збільшення зазначених витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).
Аналітичний облік капітальних інвестицій здійснюють у Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8
Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у Журналі-ордері №4Бс.-г. та Головній книзі.

3. Облік будівництва при підрядному та господарському способах
Для обліку витрат по капітальному будівництву призначений субрахунок 151 «Капітальне будівництво», на якому здійснюється облік будівельних робіт як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва.
Облік будівництва організовують залежно від способу виконання робіт (господарським, підрядним, змішаним). Капітальні роботи розпочинаються після затвердження в установленому порядку титульних списків і кошторисів та за наявності коштів на проведення будівельних робіт.
При підрядному способі увесь комплекс будівельних і монтажних робіт виконують спеціальні будівельно-монтажні організації.
 Облік витрат при підрядному способі по об'єктах будівництва веде підрядник, а підприємство-замовник відображує лише загальну вартість виконаних робіт за договірними цінами без деталізації за статтями витрат і здійснює розрахунки за них відповідно до укладених договорів.
Підставою для віднесення витрат по будівництву на субрахунок 151 «Капітальне будівництво» є оформлені і прийняті до оплати Довідки про вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й комплексними роботами. Довідку складає представник підрядної організації в присутності представника замовника і підписують обидві сторони. Вартість робіт, зазначених у довідці, має відповідати сумі поданого до оплати рахунка.
При цьому складають бухгалтерську  проводку:
Дебет 151 «Капітальне будівництво»
Кредит 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками».
На суму ПДВ складають проводку:
Дебет 64 «Розрахунки за податками і платежами»
Кредит 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками».
При оприбуткуванні будівлі до складу основних засобів складають проводку:
Дебет 103 «Будинки та споруди»
Кредит 151 «Капітальне будівництво»
Основні  засоби,  введені  в  експлуатацію  після  завершення  будівництва, враховують без ПДВ.
При господарському способі будівництва сільськогосподарські підприємства виконують усі будівельно-монтажні роботи своїми силами, виділяють для цього власні будівельні і трудові ресурси.
Особливістю обліку витрат на будівельно-монтажні роботи, які виконуються господарським способом є те, що їх обліковують на підприємстві за статтями витрат по кожному об'єкту. Аналітичний облік ведуть Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8  за такими статтями: матеріали; основна заробітна плата; витрати по експлуатації бу­дівельних машин і механізмів; інші витрати.
Кореспонденція рахунків з обліку будівництва господарським способом
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Нараховано оплату праці працівникам зайнятим на будівництві
151
661
2
Нараховано Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин
151
651
3
Витрачено будівельні матеріали на будівництво
151
205
4
Списано інші матеріали на будівництво
151
20,22
5
Надано послуги власними допоміжними виробництвами для потреб будівництва 
151
234
6
Надано послуги для потреб будівництва сторонніми організаціями
151
63
7
Нараховано амортизацію на техніку і обладнання, що використовується у будівництві
151
13
8
Введено в експлуатацію та зараховано до основних засобів збудований об’єкт
103
151

4. Облік придбання і виготовлення основних засобів.
Витрати на придбання машин і обладнання, яке не вимагає монтажу — трактори, комбайни, сільськогосподарські машини, транспортні засоби та ін., а також обладнання, яке вимагає монтажу, але призначене для постійного запасу, обліковують на окремих аналітичних рахунках субрахунка 152 «Придбання (ви­готовлення) основних засобів».
 Вартість придбаних основних засобів складається з їх купівельної вартості згідно з рахунками постачальників (крім вартості одержаних у комплекті з ними запасних частин, шин та інструментів), витрат на транспортування, витрат на консультаційні, інформаційні, посередницькі послуги, витрат на встановлення, монтаж та налагодження, витрат на послуги спеціалізованих підприємств та фахівців (інженерів, юристів та інших) і становить їх історичну (первісну) вартість.
Аналітичний облік витрат на придбання основних засобів (крім худоби) ведуть за видами або групами придбаних об'єктів (трактори, комбайни, автомобілі та ін.), а всередині груп — за марками машин у Відомості аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8за такими статтями: купівельна вартість техніки або обладнання; транспортні витрати; інші витрати (на обкатування машин, вартість палива при доставці машин своїм ходом, оплата праці за доставку і монтаж техніки, оплата послуг спеціалізованих підприємств).

Кореспонденція рахунків по придбанню основних засобів
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Придбано основні засоби у постачальника
152
631
2
Відображено ПДВ
641
631
3
Понесено витрати на доставку основних засобів власним вантажним автотранспортом
152
2342
4
Понесено витрати на доставку основних засобів транспортними організаціями           
152
63
5
Нараховано оплату праці працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин
152
66
6
Нараховано Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин
152
651
7
Понесено витрати на відрядження підзвітних осіб, направлених для придбання і транспортування основних засобів
152
372
8
Списано пальне, викорис­тане на обкатку і перегін машин
152
203
9
Введено в експлуатацію та зараховано до основних засобів придбаний об’єкт
104, 105,
106
152


5. Придбання і створення нематеріальних активів
Для обліку витрат підприємства на придбання (створення) нематеріальних активів використовується субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріа-льних активів».
Розглянемо основні проводки щодо бухгалтерського обліку операцій з придбання нематеріальних активів на конкретному прикладі (табл. 3).
Приклад. ТзОВ «Зірка» придбало право використання програми для комп’ютера, сплативши за неї 1800 грн., в т.ч. ПДВ — 300 грн. Крім того, підприємство понесло витрати на юридичне оформлення цього права 120 грн., в т.ч.  ПДВ — 20 грн.
Облік операцій, пов'язаних з придбанням нематеріальних активів
Пор.
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Сума, грн
дебет
кредит
1
Придбано право на використання програми для комп’ютера
154
631
1500
2
Відображено ПДВ
641
631
300
3
Отримано юридичні послуги з оформлення права на програму для комп'ютера
154
631
100
4
Відображено ПДВ
641
631
20
5
Оприбутковано придбане право на програму для комп'ютера
123
154
1600

Немає коментарів:

Дописати коментар