вівторок, 18 квітня 2017 р.

Тема 4.2. Облік поточних біологічних активів

ТЕМА 4.2: ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
1. Сутність і класифікація біологічних активів
2. Оцінка і порядок оформлення надходження та вибуття  поточних біологічних активів тваринництва.
3. Синтетичний і аналітичний облік поточних біологічних активів.

1. Сутність і класифікація біологічних активів
Основним нормативним і методологічним документом, що визначає порядок обліку поточних біологічних активів є П(С)БО 30 "Біологічні активи".
Біологічний актив - тварина або рослина, яка у процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Виділяють поточні і довгострокові біологічні активи.
Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.
Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.
За галузевою ознакою виділяються біологічні активи рослинництва і біологічні активи тваринництва. Прикладами біологічних активів у  рослинництві є: - саджанці, розсада,  та ін.; у тваринництві – молодняк тварин і птиці.

2. Оцінка і порядок оформлення надходження та вибуття  поточних біологічних активів тваринництва.
 У складі поточних біологічних активів тваринництва постійно відбуваються зміни. Кількість тварин збільшується за рахунок одержання приплоду від власного маточного поголів'я, придбання на стороні, вибракування худоби з основного стада і постановки на відгодівлю.
Зміни відбуваються також внаслідок переведення тварин з однієї вікової групи в іншу, переміщення з ферми на ферму, збільшення живої маси внаслідок її приросту, а також збільшення вартості тварин внаслідок збільшення витрат на їх утримання.
З підприємства вибувають тварини в порядку їх продажу. Значну частину молодняку використовують для формування власного основного стада. Частину тварин забивають на м'ясо, можуть траплятись випадки вимушеного забою і загибелі тварин внаслідок хвороб та з інших причин.
Бухгалтерський облік має відображати всі зазначені зміни в поголів'ї тварин на підставі відповідних документів:
1. Приплід телят, поросят, ягнят (крім каракульських), лошат, нових сімей бджіл оформляють "Актом на оприбуткування приплоду тварин" (форма № ПБАСГ-3).
Приплід телят (лошат) оцінюють за плановою (наприкінці року за фактичною) собівартістю 60 кормо-днів утримання корови (дорослих коней).
Приплід поросят -  за плановою (наприкінці року за фактичною) собівартістю 1 ц живої маси відлучених поросят.
Приплід ягнят - за плановою собівартістю голови приплоду (наприкінці року роблять дооцінку до фактичних витрат), виходячи з того, що на приплід відносять 12% витрат основного стада романівської породи, 15% каракульської та 10% витрат  усіх інших порід.  
Молодняк птиці - курчата, гусенята, каченята, індичата - оцінюють  в добовому віці за плановою (наприкінці року дооцінюють до фактичної) собівартістю добового молодняк. Надходження оформляють Актом на вихід і сортування добового молодняку птиці (ф. ПБАСГ-5)
     2. Для документального оформлення приросту тварин за звітний період застосовують дві спеціалізовані форми первинних документів, а саме, Відомість зважування тварин (ф. №ПБАСГ-10) і Розрахунок визначення приросту (ф. ПБАСГ-11).
3.                     Переведення тварин із групи в групу оформляється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. №ПБАСГ-9)
4.Для оприбуткування тварин вибракуваних з основного стада використовують Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (ф.ДБАСГ-4)
5.Забій, вимушену прирізку, падіж чи загибель від стихійного лиха тварин оформляють "Актом на вибуття худоби та поточних біологічних активів тваринництва" (форма № ПБАСГ-6). В акті мають бути вказані причини та обставини вибуття тварин і птиці, а також можливе використання продукції.
6. Продаж тварин оформляють "Товарно-транспортними накладними на відправку-приймання тварин і птиці" (спеціалізована форма № 1 с.г., тварини), племінними свідоцтвами.
7. Поточні біологічні активи, придбані за плату, оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання, зокрема:
- ціна придбання за вирахуванням знижок, відповідно до договору з постачальником (продавцем), непрямих податків, крім випадків, якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного законодавства України;
- сума ввізного мита;
- витрати на транспортування;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням біологічних активів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
8.Первісна вартість безоплатно одержаних поточних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат; безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою ціллю. На справедливу вартість безоплатно отриманих поточних біологічних активів тваринництва збільшується інший операційний дохід.
9.Первісною вартістю біологічних активів, що одержані як внесок до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.
За ведення обліку на фермі відповідає її завідуючий (бригадир) або інший керівник підрозділу. На підставі первинних документів про рух худоби на фермі ведуть "Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі" (форма № ПБАСГ-12). Записи в Книзі потрібно робити щодня, реєструючи дані окремих документів, та визначати кількість поголів'я на початок наступного дня. Ці дані переносять у "Відомість витрати кормів" (форма № 94), де на підставі затверджених раціонів контролюють щоденне витрачання кормів.
Згідно з первинними документами і записами у Книзі щомісяця складають "Звіт про рух тварин і птиці на фермі" (форма № ПБАСГ-13). Його готує зоотехнік або обліковець, підписує також завідуючий фермою чи бригадир і разом з первинними документами про надходження та вибуття тварин і птиці подають у бухгалтерію.
3. Синтетичний і аналітичний облік поточних біологічних активів.
Для обліку поточних біологічних активів призначений активний рахунок  21, який має такі субрахунки:
- 211"Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю".
- 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";
- 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".
За дебетом рахунка 21 "Поточні біологічні активи" відображається надходження (оприбуткування саджанців,  розсади, приплоду молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракуваної з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин. За кредитом - вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо.
На субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва.
На субрахунку 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).
На субрахунку 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, внаслідок чого їх оцінювання здійснено відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва.
До субрахунків 212 і 213 доцільно відкривати субрахунки другого порядку за видами тварин.
Синтетичний облік за рахунком 21 "Поточні біологічні активи" ведуть у Журналі-ордері № 8 с.г. та відомостях 8.1 і 8.2. Запис у ньому здійснюють на підставі звітів про рух худоби і птиці. Облік ведуть у розрізі ферм за видами і статевовіковими групами тварин. Якщо на підприємстві є декілька ферм, то наявність та рух поголів'я узагальнюють за всіма фермами. Дані відображають за місяць та наростаючим підсумком з початку року"

Кореспонденція рахунків з обліку поточних біологічних активів тваринництва
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит

Надходження поточних біологічних активів


1
Оприбутковано приплід тварин від основного стада
21
232
2
Оприбутковано приріст живої маси тварин
21
232
3
Вибракувано тварин із основного стада і поставлено на відгодівлю
21
16
4
Переведено тварин із однієї вікової групи в іншу або з ферми на ферму (зміни відбуваються тільки на аналітичних рахунках до рахунку 21)
21
21
5
Оприбутковано тварин, які надійшли в результаті покупки від різних підприємств та організацій
21
63
6
Одержано тварин в порядку внесків для зарахування в статутний капітал
21
46

Вибуття поточних біологічних активів


7
Списано тварин на забій    
233
21
8
Переведено тварин в основне стадо:
а) на списання вартості молодняка тварин переведених в основне стадо     
б) оприбуткування молодняка тварин до довгострокових біологічних активів

155
16

21
155
9
Списано тварин на реалізацію  по собівартості
90
21
10
Вартість загиблих тварин віднесено на витрати  підприємства          
232
21Немає коментарів:

Дописати коментар