вівторок, 6 червня 2017 р.

Презентація до теми 8. Облік праці та її оплати

Тема 8. Облік праці та її оплати

ТЕМА 8. ОБЛІК  ПРАЦІ   ТА ЇЇ    ОПЛАТИ

1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.
2. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці.
3. Порядок нарахування відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності.
4. Утримання із оплати праці.
5. Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати.
6. Синтетичний  та  аналітичний  облік  розрахунків за  страхуванням.

1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.
Основними нормативно-правовими документами, які визначають економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах є Закон України "Про оплату праці" №108/95 -ВР від 24.03.1995 року, Кодекс законів про працю.
Законом визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

понеділок, 5 червня 2017 р.

Презентація до теми 7. Облік зобов'язань

Тема 7. Облік зобов’язань

ТЕМА 7: Облік зобов’язань
1. Сутність і класифікація зобов’язань
2. Облік розрахунків за кредитами
3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4. Облік розрахунків за податками і платежами
5. Облік інших поточних зобов’язань
6. Облік довгострокових зобов’язань

1. Сутність і класифікація зобов’язань
Методологічні засади обліку зобов’язань визначає П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
Відповідно до нього, зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникає
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють економічні вигоди. 

неділя, 21 травня 2017 р.

Презентація до теми 6. Облік необоротних активів

Тема 6. Облік необоротних активів

ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
2. Облік руху  основних засобів.
3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
4. Облік амортизації

1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
Засоби праці беруть участь у виробництві протягом кілька років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Вони зношуються поступово, а отже переносять свою вартість на виробництво продукції частинами.
П(С)БО № 7 «Основні засоби» містить таке визначення основних засобів:
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (операційного циклу, якщо він довший за рік).

Презентація до теми 5.2. "Облік капітальних інвестицій "

понеділок, 24 квітня 2017 р.

Тема 5.2. Облік капітальних інвестицій

ТЕМА 5.2 ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
2. Синтетичний та аналітичний облік  капітальних інвестицій
3. Облік будівництва при підрядному та господарському способах
4. Облік придбання і виготовлення основних засобів.
5. Придбання і створення нематеріальних активів

1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
 Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів.

Тема 5.1. Облік фінансових інвестицій

ТЕМА 5.1 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1. Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація.
2. Синтетичний та аналітичний облік  фінансових інвестицій
3.Оцінка фінансових інвестицій

1. Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою:
   збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),
   зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

вівторок, 18 квітня 2017 р.

Тести до тем 4.1 та 4.2

Презентація до теми 4.2. Облік поточних біологічних активів

Презентація до теми 4.1. Облік товарно-матеріальних цінностей

Тема 4.2. Облік поточних біологічних активів

ТЕМА 4.2: ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
1. Сутність і класифікація біологічних активів
2. Оцінка і порядок оформлення надходження та вибуття  поточних біологічних активів тваринництва.
3. Синтетичний і аналітичний облік поточних біологічних активів.

1. Сутність і класифікація біологічних активів
Основним нормативним і методологічним документом, що визначає порядок обліку поточних біологічних активів є П(С)БО 30 "Біологічні активи".
Біологічний актив - тварина або рослина, яка у процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Тема 4.1. Облік товарно-матеріальних цінностей

ТЕМА 4.1: ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

1. Економічний зміст запасів.
2. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей.
3.Документальне оформлення надходження і використання запасів
4. Складський та аналітичний облік запасів.
5. Синтетичний облік запасів.

1.  Економічний зміст запасів. Методо­логічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси».
Запаси активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою по­дальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час виробницт­ва продукції, виконання робіт та надання послуг, а та­кож управління підприємством.

субота, 11 березня 2017 р.

Тести до теми 3. Облік розрахункових операцій

Презентація до теми 3. Облік розрахункових операцій

Тема 3. Облік розрахункових операцій

Тема 3: ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Визначення та види дебіторської заборгованості
2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками та сумнівних боргів
3. Облік розрахунків з різними дебіторами
4. Облік розрахунків з підзвітними особами

1. Визначення та види дебіторської заборгованості
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».
Згідно з П(С)БО 10 дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх ек­вівалентів або інших активів. Відповідно дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Тести до теми 2.2 Облік коштів на рахунках в банку

неділя, 19 лютого 2017 р.

Лекція 2.2: ОБЛІК КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКАХ
1.Облік операцій на рахунках в банку, їх документальне оформлення.
2. Синтетичний облік операцій по рахунках в банку
3.Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті
4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках

1.Облік операцій на рахунках в банку, їх документальне оформлення.
Для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків підприємства та інші суб’єкти підприємницької діяльності відкривають рахунки в банках.
У процесі відкриття рахунків клієнтам банки керуються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 12.11.2003  N 492.
Поточний рахунок — це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку (за вибором підприємства) для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків у безготівковій формі.

неділя, 15 січня 2017 р.

Презентація до лекції 2.1. Облік касових операцій

Лекція 2.1. Облік касових операцій

ТЕМА 2.1: ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

План
1.Порядок ведення касових операцій
2. Документальне оформлення касових операцій.
3. Синтетичний облік касових операцій.

1. Порядок ведення касових операцій.
 Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних, депозитних та інших рахунках у банках.

субота, 14 січня 2017 р.

Лекція 1.

ТЕМА 1: МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ


 План
1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку
2. Нормативне забезпечення організації  ведення обліку
3. Формування облікової політики підприємства
4. Планування та організація роботи облікового апарату

1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку
Основним нормативним документом, що визначає сутність, завдання та організацію бухгалтерського обліку в Україні є Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.