понеділок, 24 квітня 2017 р.

Тема 5.2. Облік капітальних інвестицій

ТЕМА 5.2 ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
2. Синтетичний та аналітичний облік  капітальних інвестицій
3. Облік будівництва при підрядному та господарському способах
4. Облік придбання і виготовлення основних засобів.
5. Придбання і створення нематеріальних активів

1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
 Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів.

Тема 5.1. Облік фінансових інвестицій

ТЕМА 5.1 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1. Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація.
2. Синтетичний та аналітичний облік  фінансових інвестицій
3.Оцінка фінансових інвестицій

1. Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою:
   збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),
   зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

вівторок, 18 квітня 2017 р.

Тести до тем 4.1 та 4.2

Презентація до теми 4.2. Облік поточних біологічних активів

Презентація до теми 4.1. Облік товарно-матеріальних цінностей

Тема 4.2. Облік поточних біологічних активів

ТЕМА 4.2: ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
1. Сутність і класифікація біологічних активів
2. Оцінка і порядок оформлення надходження та вибуття  поточних біологічних активів тваринництва.
3. Синтетичний і аналітичний облік поточних біологічних активів.

1. Сутність і класифікація біологічних активів
Основним нормативним і методологічним документом, що визначає порядок обліку поточних біологічних активів є П(С)БО 30 "Біологічні активи".
Біологічний актив - тварина або рослина, яка у процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Тема 4.1. Облік товарно-матеріальних цінностей

ТЕМА 4.1: ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

1. Економічний зміст запасів.
2. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей.
3.Документальне оформлення надходження і використання запасів
4. Складський та аналітичний облік запасів.
5. Синтетичний облік запасів.

1.  Економічний зміст запасів. Методо­логічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси».
Запаси активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою по­дальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час виробницт­ва продукції, виконання робіт та надання послуг, а та­кож управління підприємством.