вівторок, 6 червня 2017 р.

Презентація до теми 8. Облік праці та її оплати

Тема 8. Облік праці та її оплати

ТЕМА 8. ОБЛІК  ПРАЦІ   ТА ЇЇ    ОПЛАТИ

1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.
2. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці.
3. Порядок нарахування відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності.
4. Утримання із оплати праці.
5. Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати.
6. Синтетичний  та  аналітичний  облік  розрахунків за  страхуванням.

1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.
Основними нормативно-правовими документами, які визначають економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах є Закон України "Про оплату праці" №108/95 -ВР від 24.03.1995 року, Кодекс законів про працю.
Законом визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

понеділок, 5 червня 2017 р.

Презентація до теми 7. Облік зобов'язань

Тема 7. Облік зобов’язань

ТЕМА 7: Облік зобов’язань
1. Сутність і класифікація зобов’язань
2. Облік розрахунків за кредитами
3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4. Облік розрахунків за податками і платежами
5. Облік інших поточних зобов’язань
6. Облік довгострокових зобов’язань

1. Сутність і класифікація зобов’язань
Методологічні засади обліку зобов’язань визначає П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
Відповідно до нього, зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникає
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють економічні вигоди. 

неділя, 21 травня 2017 р.

Презентація до теми 6. Облік необоротних активів

Тема 6. Облік необоротних активів

ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
2. Облік руху  основних засобів.
3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
4. Облік амортизації

1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
Засоби праці беруть участь у виробництві протягом кілька років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Вони зношуються поступово, а отже переносять свою вартість на виробництво продукції частинами.
П(С)БО № 7 «Основні засоби» містить таке визначення основних засобів:
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (операційного циклу, якщо він довший за рік).