понеділок, 5 червня 2017 р.

Тема 7. Облік зобов’язань

ТЕМА 7: Облік зобов’язань
1. Сутність і класифікація зобов’язань
2. Облік розрахунків за кредитами
3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4. Облік розрахунків за податками і платежами
5. Облік інших поточних зобов’язань
6. Облік довгострокових зобов’язань

1. Сутність і класифікація зобов’язань
Методологічні засади обліку зобов’язань визначає П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
Відповідно до нього, зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникає
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють економічні вигоди. 
Зобов'язання поділяють на: 
- довгострокові зобов'язання; 
- поточні зобов'язання.
Довгострокові зобов'язання – зобов'язання, які повинні бути погашені впродовж більш 
як дванадцять місяців або впродовж періоду більшого, ніж один операційний цикл 
підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як дванадцять місяців. 
До довгострокових зобов'язань належать: 
-довгострокові кредити банків; 
-інші довгострокові строкові фінансові зобов'язання; 
-відстрочені податкові зобов'язання; 
-інші довгострокові зобов'язання. 
Поточні зобов'язання  – зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашенні впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати
балансу. 
До поточних зобов'язань належать: 
- короткострокові кредити банків; 
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; 
- короткострокові векселі видані; 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
- поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, 
з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, 
з внутрішніх розрахунків); 
- інші поточні зобов'язання. 2. Облік розрахунків за кредитами
При відсутності у підприємства необхідних йому коштів, воно може звернутися до банку із заявою на одержання кредиту.
Типовий список необхідних для отримання кредиту документів містить:
а) клопотання (лист, заявка) позичальника на ім’я Голови Правління банку про видачу кредиту;
б) протокол рішення зборів власників щодо згоди на залучення кредиту
в) документи фінансової та податкової звітності:
- баланси за останні 2—3 роки (із щоквартальною розбивкою за останній звітний рік);
- звіти про фінансові результати та звіти про рух грошових коштів за визначений період;
- декларація про прибуток підприємства (разом з додатками);
- розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості (в розрізі сум заборгованості, контрагентів, причин виникнення, дат виникнення та погашення) на останню звітну дату та на дату звернення у банк;
г) інформація щодо розмірів заборгованості за банківськими кредитами;
д) висновки аудитора щодо фінансово-майнового стану підприємства та копії актів перевірок державними податковими органами;
е) бізнес-план, необхідними складовими якого є розрахунок потреби в капіталі, терміни освоєння та окупності залучених коштів, прогноз Cash-flow на період, на який залучаються кошти, тощо;
ж) копії контрактів, договорів, рахунків-фактур (інвойсів), митних декларацій, інших документів, пов’язаних із досягненням цілей, на які береться кредит;
з) документи, які засвідчують той чи інший вид кредитного забезпечення;
и) довідки з банків, де відкриті рахунки позичальника, про відсутність заборгованості за кредитами.
Кредити поділяються на довгострокові (термін погашення більше 1 року) та короткострокові (термін погашення до  1 року).
За користування кредитом підприємство сплачує відсотки. Відсотки є прості і складні. Прості відсотки нараховують на початкову суму кредиту, складні відсотки нараховують на нарощену суму, тобто на суму початкового кредиту + нараховані відсотки.
Майбутня вартість, яку має сплатити в цілому позичальник визначається так:
-   При застосуванні простих відсотків:
FV = PV*(1+r)*n,
де FV – майбутня вартість (сума позики з відсотками),
PV - теперішня вартість (сума взятого кредиту)
r - відсоткова ставка, поділена на 100,
n – термін, на який взято кредит.
-  При  застосуванні складних відсотків:
FV = PV*(1+r)n,
де FV – майбутня вартість,
PV - теперішня вартість (сума взятого кредиту)
r - відсоткова ставка, поділена на 100,
n – термін, на який взято кредит.
-   
Для обліку короткострокових позик призначено пасивний рахунок 60 «Короткострокові позики». За кредитом цього рахунка відображають суми одержаних кредитів з банку, по дебету – їх погашення або переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредиту.
Даними для  обліку кредитних операцій є виписка банку. Аналітичний облік ведуть за позикодавцями в розрізі кожного кредиту окремо та строками їх погашення.
Синтетичний облік ведуть в Журнал-ордері 2с.-г.
Типова кореспонденція рахунків з обліку позик банку
№ п/п
Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Одержано короткострокові позики банку
31
60
2
Одержано довгостроковий кредит банку
31
50
3
Оплачено заборгованість перед постачальником за рахунок короткострокової позики
63
60
4
Нараховано відсотки за користування позиками
951
«Відсотки за кредит»
684 «Розрахунки за нарахо-ваними відсотками»
5
Сплачено відсотки за користування кредитом
684
31
6
Погашено короткострокову позику
60
31
7
Погашено довгострокову  позику
50
31
8
Переоформлено короткостроковий кредит на довгостроковий
601
501


1.  Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Господарські зв'язки з постачальниками будуються на підставі договорів (угод), в яких визначаються: найменування товарів, кількість, ціна, терміни і спосіб поставки, порядок розрахунків та ін.
Постачальник на відвантажену продукцію виписує рахунки-фактури, накладні, 
товарно-транспортні накладні, залізничні накладні (при перевезенні залізницею), 
податкову накладну (на суму ПДВ). Найчастіше використовується рахунок-фактура.
Підрядники на обсяг виконаних робіт чи наданих послуг оформляє Акт приймання 
виконаних робіт.
Якщо за матеріальними цінностями направляється представник підприємства покупця, 
то йому видають Довіреність.
Одержані від постачальників вантажі, які надходять на підприємство реєструють у 
Журналі обліку вантажів, що надійшли, а завідуючий складом проводить записи у 
Книгу або Картки складського обліку.
На підставі виписаних постачальником документів з постачання матеріалів, в бухгалтерії 
складають Реєстри операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками ф.3.3  
Реєстри відкриваються на кожного постачальника окремо. 
В кінці місяця підраховують підсумки по реєстрах та переносять дані в регістр 
аналітичного і синтетичного обліку Журнал-ордер 3В с.-г.
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні 
цінності, виконані роботи і надані послуги ведеться на пасивному рахунку 63 "Розрахунки 
з постачальниками та підрядниками". 
По кредиту рахунка № 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 
відображається заборгованість за одержані від постачальників і підрядників 
товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, по дебету - її погашення або 
списання. 
 
Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
№ п/п
Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Одержано виробничі запаси від постачальників 
20
63
2
Одержано товари від постачальників
28
63
3
Придбано поточні біологічні активи тваринництва у постачальника

21
63
4
Придбано малоцінні швидкозношувані предмети у постачальника
22
63
5
Надано підрядником послуги з будівництва, монтажу
151
63
6
Виконано підрядником ремонт легкового автомобіля
92
63
7
Відображено ПДВ (20%) при купівлі ТМЦ чи одержанні робіт і послуг
64
63
8
Погашена заборгованість перед постачальником за рахунок коштів на поточному рахунку
63
311
9
Погашена заборгованість перед постачальником готівкою
63
301
10
Погашена заборгованість перед постачальником за рахунок короткострокової позики банку
63
60
11
Погашена заборгованість перед постачальником за рахунок акредитиву
63
313

4. Облік розрахунків за податками і платежами
Податки - це обов'язкові платежі підприємств та окремих осіб в державний або місцевий 
бюджети. 
Види, порядок нарахування та сплати податків визначається Податковим кодексом України. Основними видами податків є:
-  Податок на прибуток;
-  Податок на додану вартість (ПДВ);
-  Акцизний податок;
-  Податок з доходів фізичних осіб;
-  Єдиний податок для платників 4 групи (сільськогосподарських товаровиробників).
Податок на прибуток – це податок, який нараховується на одержаний прибуток підприємства за підсумками року.
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції з реалізації продукції, товарів, виконання  робіт і надання послуг. Ставка податку 20%.
Акцизний податок – встановлюється на підакцизні товари (алкоголь, тютюнові вироби, автомобілі, хутряні вироби, нафтопродукти) і включається до ціни цих товарів. Розмір акцизу визначається в залежності від виду товару.
Податок з доходів фізичних осіб – це прямий податок, який утримується з доходів громадян. Основним видом доходів громадян  є заробітна плата. В цьому випадку базою для нарахування податку є заробітна плата за мінусом Єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги, а ставка податку 15 %.
Єдиний податок для платників 4 групи сплачують сільськогосподарські підприємства, рибацькі господарства, в яких сума одержана від реалізації с/г продукції власного виробництва за попередній звітний період перевищує 75% загальної суми валового доходу. Суму податку визначають множенням площі земель на грошову її оцінку та ставку податку.
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до 
бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, 
що справляються в дохід бюджету призначено пасивний  рахунок 64 "Розрахунки за 
податками й платежами". 
По кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються 
нараховані платежі до бюджету, по дебету – належні до відшкодування з бюджету 
податки, їх сплата, списання тощо. 
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки: 
- 641 "Розрахунки за податками"; 
- 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"; 
- 643 "Податкові зобов'язання"; 
- 644 "Податковий кредит". 
На субрахунку № 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які 
нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства України 
(податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).
На субрахунку № 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік 
розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до 
чинного законодавства України та облік яких не ведеться на рахунку № 65 "Розрахунки 
за страхуванням". 
На субрахунку № 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану 
вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову 
продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, 
що підлягають роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню). 
На субрахунку № 644 "Податковий кредит'' ведеться облік суми податку на додану вартість,
на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. 
На кожен вид податку розроблена відповідна форма податкової звітності.
Аналітичний облік на рахунку № 64 ''Розрахунки за податками й платежами" здійснюють 
за видами платежів до бюджету у Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 
ф.3.5 с.-г..  Це дає можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом 
платежу. 
Синтетичний облік податків і платежів ведеться у Журналі ордері 3Г с.-г.
Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за податками і платежами
№ п/п
Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації продукції, виконанні робіт, послуг 
70 «Дохід від реалізації»
64
2
Відображено нарахування акцизного податку при реалізації продукції
70
64
3
Відображено податковий кредит під час придбання виробничих запасів від постачальника
64
63
4
Утримано із зарплати податок з доходів фізичних осіб
66
64
5
Нараховано податок на прибуток
98 «Податок на прибуток»
64
6
Нараховано фіксований с/г податок
231
64
7
Перераховано податки до бюджету
64
311

5. Облік інших поточних зобов’язань
До поточних зобов’язань належать також такі види зобов’язань:
-  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рахунок 61)
-  Короткострокові векселі видані (рах. 62)
-  Розрахунки з учасниками (рах. 67)
-  Розрахунки за іншими операціями (рах. 68)
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» призначено   для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними із складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом 12 місяців з дати балансу.
На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержану сировину, матеріали, товари, послуги, роботи, на яку підприємство видало вексель (борговий цінний папір).
На рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунку з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди).
На рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках (63-67), а саме розрахунки за авансами одержаними (субрах. 681), внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами (субрах. 682, 683) , розрахунки за нарахованими відсотками (субрах. 684), розрахунки з іншими кредиторами (субрах. 685) (аудиторськими фірмами, юридичною консультацією та ін..).

Аналітичний облік векселів ведуть у Відомості аналітичного облік одержаних і виданих векселів ф.3.1 с.-г., аналітичний облік інших поточних зобов’язань ведуть у Відомості аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями ф. 3.4 с.-г. Синтетичний облік векселів ведуть  у Журналі-ордері 3Б с.-г., інших поточних зобов’язань - у журналі-ордері 3Г с.-г.
Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за іншими зобов’язаннями
№ п/п
Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Переведено до складу поточних зобов’язань частину суми довгострокового кредиту, що підлягає погашенню протягом 12 місяців 
501
611
2
Погашено частину поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
611
311
3
Видано вексель постачальнику продукції
63
62
4
Погашена заборгованість, забезпечена векселем
62
311
5
Відображено нарахування дивідендів
443«Прибуток, використаний у звітному періоді»
671
6
Нараховано податок з доходів фізичних осіб на дивіденди
671
64
7
Виплачено дивіденди учасникам та засновникам
671
311,301
8
Надійшов аванс від покупця продукції
311
681
9
Одержано готову продукцію від дочірнього підприємства
26
682
10
Надано послуги аудиторською фірмою, юридичною консультацією
92
685
11
Оплачено послуги аудитора, юридичної консультації
685
311

6. Облік довгострокових зобов’язань
Для обліку довгострокових зобов’язань призначено рахунки класу 5:
-  50 «Довгострокові позики»;
-  51 «Довгострокові векселі видані»;
-  52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
-  53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»
-  54 «Відстрочені податкові зобов’язання»
-  55 «Інші довгострокові зобов’язання»
Рахунок 50 «Довгострокові позики» призначено для відображення розрахунків за довгостроковими позиками банку (строк б 1 року).
На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержану сировину, матеріали, товари, послуги, роботи, на яку підприємство видало вексель, терміном погашення більше 1 року.
Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12 місяців.
Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані підприємству на умовах довгострокової оренди.
На рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, які використовуються з метою оподаткування.


Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» призначений для узагальнення інформації про розрахунки за іншими довгостроковими зобов’язаннями, які не можуть бути відображені на рахунках 50-54, наприклад поворотна фінансова допомога.
Аналітичний облік довгострокових векселів ведуть у Відомості аналітичного облік одержаних і виданих векселів ф.3.1 с.-г., аналітичний облік інших довгострокових зобов’язань ведуть у Відомості аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями ф. 3.4 с.-г. Синтетичний облік векселів ведуть  у Журналі-ордері 3Б с.-г., інших довгострокових зобов’язань -  у журналі-ордері 3Г с.-г.
Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за іншими зобов’язаннями
№ п/п
Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
Видано довгостроковий вексель постачальнику основного засобу
63
51
2
Випущено облігації на строк більше 1 року:
-  Номінальна вартість
-  Премія за облігаціями

311
311

521
522
3
Нараховано відсотки за облігаціями
952
684
4
Одержано устаткування на умовах оренди
10
53
5
Відстрочено зобов’язання перед бюджетом по відстроченому  податку на прибуток
98
54
6
Надійшла поворотна фінансова допомога
31
55
7
Погашено довгострокові зобов’язання
51,52,53,54,55
311
Немає коментарів:

Дописати коментар