неділя, 21 травня 2017 р.

Тема 6. Облік необоротних активів

ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
2. Облік руху  основних засобів.
3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
4. Облік амортизації

1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
Засоби праці беруть участь у виробництві протягом кілька років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Вони зношуються поступово, а отже переносять свою вартість на виробництво продукції частинами.
П(С)БО № 7 «Основні засоби» містить таке визначення основних засобів:
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (операційного циклу, якщо він довший за рік).
Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів призначено рахунок 10 «Основні засоби».
За Дт рахунку відображають надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.
За Кт відображають вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.
До основних засобів належать:
1. Інвестиційна нерухомість (субрах. 100)
2. Земельні ділянки (субрах. 101),
3. Капітальні витрати на поліпшення земель (субрах. 102),
4. Будинки та споруди (субрах. 103),
5.  Машини та обладнання (субрах. 104),
6.  Транспортні засоби (субрах. 105),
7.  Інструменти, прилади, інвентар (меблі) (субрах. 106),
8.  Тварини  (субрах. 107),
9.  Багаторічні насадження (субрах. 108),
10.  Інші основні засоби (субрах. 109).
Виділяють такі види оцінки основних засобів: первісна, залишкова, справедлива, переоцінена, ліквідаційна. Ці оцінки наведено в рис. 6.1.

2. Облік руху  основних засобів.
2.1. Облік надходження основних засобів
Основні засоби на сільськогосподарських підприємствах збільшуються за рахунок капітальних інвестицій, внаслідок надходження їх в господарство в результаті:
- придбання у постачальників;
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- виготовлення основних засобів на власному підприємстві;
-  безоплатної передачі (надходження) від юридичних і фізичних осіб;
- виявлення надлишків основних засобів в процесі інвентаризації;
- переводу молодняку тварин в основне стадо;
- закладання і вирощування багаторічних насаджень;
-  затрат на капітальні інвестиції в земельні ресурси господарства.
Необхідною умовою правильного обліку основних засобів є єдиний принцип їх грошової оцінки. Існуючі види грошової оцінки основних засобів, їх сутність та принципи застосування зазначені в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Види оцінок основних засобів
Оцінка
Визначення
Застосування
Первісна вартість
Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення необоротних активів)
Застосовується для оцінки необоротних активів при їх надходженні на підприємство
Залишкова (балансова) вартість
Первісна вартість за вирахуванням зносу (величина зносу відповідає сумі нарахованої амортизації)
Застосовується при відображенні статті «Основні засоби» у балансі
Справедлива вартість
 Сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
Застосовується при визначенні первісної вартості необоротних активів, що отримані безоплатно та внесені до статутного капіталу
Переоцінена вартість
Вартість необоротних активів після їх переоцінки
Відображається на рахунках та у звітності як первісна вартість після проведення переоцінки
Ліквідаційна вартість
Сума  коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією)
Використовується при розрахунку амортизації

На підприємстві створюють постійно діючу приймальну комісію у складі заступника керівника підприємства, головного інженера, механіка, інженера-будівельника, виконроба, працівників ветеринарної медицини, зоотехніків із племсправи, представника бухгалтерії тощо. В обов'язки цієї комісії входять огляд і прийняття в експлуатацію після спорудження чи надходження на підприємство та передачу в підзвіт певної особи об'єктів, транспортних пересувних засобів, верстатів, які вільно розміщуються, сільськогосподарських машин, будівельних механізмів і обладнання, що не потребують монтажу, дорослих робочих та продуктивних тварин, інструменту і інвентаря (крім тих, які належать до оборотних засобів). Постійно діюча комісія після огляду об'єктів складає Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, де наводиться характеристика об'єкта. Цей Акт є підставою для зарахування об'єкта в підзвіт матеріально відповідальної особи.
Акт затверджується керівником господарства, після чого разом із технічною документацією передається в бухгалтерію для відображення зафіксованих у них даних на рахунках синтетичного і аналітичного обліку.
Кожен об'єкт основних засобів передається на матеріальне відповідальне зберігання керівникам структурних підрозділів та їх окремим працівникам. Це визначає потребу вести облік основних засобів за місцями зберігання і використання.
Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному об'єкту за порядково-серійною системою присвоюють інвентарний номер, який навіть після вибуття основного засобу іншим не привласнюється.
Операції по надходженню основних засобів за рахунок будівництва та придбання розглянуто в темі «Облік капітальних інвестицій», а інші види надходжень відображено в таблиці 6.2.
Табл. 6.2. Облік надходження основних засобів
№ п/п
Зміст господарських операцій
Дебет
Кредит
1.
Відображення внеску учасника до статутного капіталу у вигляді об’єкта основних засобів
10
46
2.
Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів
10
424
3.
Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, виявлених під час інвентаризації
10
746
4.
Оприбутковано вартість молодих насаджень до складу основних засобів
16
155
5.
Відображення результатів дооцінки основних засобів
10
411
6.
Зараховано затрати після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів
10
15

2.2. Облік ремонтів основних засобів
Для попередження передчасного вибуття, забезпечення експлуатаційності і ефективності використання та запобігання достроковому зношенню основні засоби підлягають періодичним ремонтам.
Приймання завершених робіт з ремонту та поліпшення основних засобів (модернізація, добудування, реконструкція тощо) оформлюється Актом приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів.
Бухгалтерський облік втрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші поліпшення основних засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби», згідно з яким дані витрати поділяються на дві групи.
До групи 1 відносяться витрати на поліпшення основних фондів, у результаті здійснення яких економічні вигоди, первинно очікувані від використання об'єкта, зростають (модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання). Витрати на проведення таких заходів збільшують первинну вартість основних засобів і обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з наступним віднесенням на рахунок 10 «Основні засоби».
Група 2 включає витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання початково визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання. Їх відносять на витрати звітного періоду, а в бухгалтерському обліку обліковують на рахунках витрат (рахунок 23) згідно з вимогами П(С)БО 16 «Витрати».
До технічних паспортів, інвентарних карток або інших регістрів аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площу тощо) у результаті їх поліпшення.
При підрядному способі проведення робіт підприємство укладає договір на проведення ремонту. Об'єкти здаються підрядчику за нарядами - замовленнями. Після закінчення ремонту підрядник виписує рахунок-фактур. При одержані відремонтованих основних засобів складають Актом приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів.
При господарському способі виконання робіт затрати з ремонту основних засобів відображають за дебетом рахунків обліку витрат виробництва чи обігу, якщо ремонт здійснюється у ремонтно-механічній майстерні, то облік витрат ведуть на субрахунку 2341 «Ремонтно-механічна майстерня».
За дебетом цього субрахунка відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати, за Кредитом списують собівартість виготовлених виробів, а також вартість послуг на ремонти, техогляди.
Основні засоби, які надійшли для ремонту, ретельно оглядають і встановлюють, які ремонтні роботи необхідно виконати, а також визначаються перелік запасних частин, деталей і вузлів, що підлягають заміні. За результатами огляду на кожний об'єкт складають Відомість дефектів на ремонт.
У відомості дефектів дають стислу характеристику стану основних вузлів і агрегатів машини, описують виявлені дефекти, встановлюють обсяг ремонтних робіт, витрату запасних частин, ремонтних матеріалів, розмір оплати праці на ремонтних роботах та загальну вартість ремонту.
Прямі витрати (оплата праці, відрахування на оплату праці, паливо, запасні частини, МІІІП, послуги сторонніх організацій) на ремонт обліковують у Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні на основі Відомості дефектів, ЛЗК, накладних, нарядів.
Цехові витрати (оплата праці управлінського і обслуговуючого персоналу, нарахування на оплату праці, електроенергія для виробних потреб майстерні, освітлення, амортизація, охорона праці) обліковуються на окремому аналітичному рахунку, а в кінці місяця розподіляються між окремими замовленнями пропорційно до нарахованої прямої оплати праці за кожним замовленням.
Фактичну собівартість закінчених ремонтних робіт щомісяця списують на споживачів послуг, при цьому дебетують рахунки 23, 91, 92, 93, і кредитують субрахунок 2341.
Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів наведено в табл.. 6.3

Табл. 6.3. Кореспонденції рахунків з обліку ремонтів ОЗ
№ п/п
Зміст господарської операції

Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит
Витрати на поліпшення та утримання основних засобів при підрядному способі
1.
Відображення витрат з реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання об'єктів основних засобів
Сума ПДВ
Зарахування   витрат   після   завершення   реконструкції   на
збільшення первісної вартості основних засобів

152
 64
 10

 63
 63
 152
2.
Витрати  на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення     майбутніх     економічних     вигод     первісно очікуваних від використання:
а) основних засобів виробничого призначення

23
63


б) основних засобів, що забезпечують збут продукції
93
63


в) основних                засобів                загальногосподарського призначення
92
63


г) відображення суми ПДВ
641
63
Витрати на поліпшення основних засобів при господарському способі
3.
Нараховано оплату праці робітникам, зайнятим на ремонті
2341
66
4.
Проведено нарахування на оплату праці
2341
651
5
Витрачені   ремонтні   матеріали,   запасні   частини,   паливо, будівельні матеріали та інші виробничі запаси на поточний ремонт основних засобів
2341
203, 207, 205, 22

6.
Списано      вартість      електроенергії,      використаної      на зварювальні роботи при ремонті
2341
2343
7.
Виконано роботи з поліпшення основних засобів сторонніми організаціями
2341
63
8
Віднесено на відремонтований об'єкт частина цехових витрат
2341
2341   
9.
Прийнято   із   ремонту   відремонтований   об'єкт   і   витрати віднесені на споживачів послуг
23, 91, 207, 92, 93
2341

6.3. Облік вибуття основних засобів
Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у випадку його вибуття є результаті продажу, ліквідації, безкоштовної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.
Для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія, в складі заступника керівника підприємства, головного інженера, головного агронома, головного зоотехніка, інженера будівельника, керівника відповідного структурного підрозділу, головного бухгалтера, особи на яку покладено відповідальність за збереження об'єкта.
 Постійна діюча комісія:
- здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
- встановлює причини невідповідності критеріям активу;
- визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
- визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, які можуть бути отримані при демонтажу, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;
- складає і підписує Акти на списання основних засобів.
В актах на списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів: рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, початкова (переоцінена) вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.
У разі списання основних засобів, що вибувають внаслідок аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного лиха.
Складені комісією Акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (узгодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством (статутом підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів основних засобів.
Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні та демонтажу ліквідованих основних засобів, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності та деталі з вмістом матеріалів, що приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається відніманням від доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Списання оформляють Актом на списання основних засобів (ф.ОЗ -3), де даються характеристика об'єкта, наявність у ньому дорогоцінних матеріалів, технічна характеристика і причини списання, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість. На підставі відповідних документів (наряди, акти тощо) реєструють витрати на ліквідацію об'єкта та виручку у вигляді вартості одержаних при цьому матеріалів, які згідно з накладними мають бути передані на склад під відповідальне зберігання.

Аналогічно заповнюють Акт на списання автотранспортних засобів (ф. №ОЗ-4). До його складання залучають ще й представників Державної автоінспекції. Одержані при цьому матеріали оцінюють за цінами, що залежать від ступеня придатності цінностей до використання чи можливого продажу. Бухгалтерія робить відмітку про вибуття об'єкта в інвентарній картці та інвентаризаційному описі основних засобів за місцем їх знаходження.
Перший примірник акта передають до бухгалтерії. Другий — залишається у працівника, відповідального за зберігання основних засобів, і слугує підставою для здавання на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, матеріалів, металобрухту тощо. Витрати, пов'язані зі списанням основних засобів, і вартість матеріальних цінностей, отриманих у результаті їх розбирання, демонтажу, фіксують у розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів" акта (ф. № 03-3).
Облік  вибуття  основних засобів  (в результаті  ліквідації)  та реалізації відходів, отриманих при їх ліквідації відображено в табл. 6.4.

Табл.. 6.4. Облік вибуття основних засобів
п/п


Зміст операції
Кореспонденція
Сума,
грн.


Дебет
Кредит
1.
Відображено    ліквідацію    об'єкта основних засобів:   

- на суму зносу об'єкта
131
10
12000


- на суму залишкової вартості
976 «Списання необоротних активів»
10
4000
2.

Відображено  витрати,  пов'язані  з ліквідацією      об'єкта      основних засобів:
-   на   оплату   праці   працівників, зайнятих демонтажем і ліквідацією об'єкта;


976


661


100


- нарахування     Єдиного соціального внеску;
976
651
37,19


- послуги сторонньої організації
976
685

75

3.

Відображено ПДВ за послугами сторонньої організації
641
685

15
4.

Оприбутковано            металобрухт, отриманий від ліквідації об'єкта
209
746 «Інші доходи»
400
5.
Відображено фінансовий результат
746
793

793
976
400
4212,19
6.
Відображено збиток від ліквідації основного засобу
442
793
3812,19

 Продаж є однією з причин вибуття об'єкта основних засобів. При реалізації основних засобів оформляють Рахунок-фактуру або Накладну. Кореспонденція рахунків по реалізації основних засобів відображена в табл. 6.5. 
Табл.6.5. Кореспонденції рахунків при продажу основних засобів (будівля)
№ п/п


Зміст господарської операції


Кореспонденція
Сума, грн.


Дебет
Кредит
1.
Відображено         договірну вартість продажу основних засобів
377   
742 "Доход від відновлення
 корисності
 активів"
48000
2.
Нараховано           податкові зобов'язання з ПДВ
742
641
8000
3.
Списано суму зносу основного засобу
131   
10
4000
4

Списано               залишкову вартість будівлі
972 "Втрати від зменшення
корисності активів"
10
16000
5.
Отримано        оплату        за реалізовану будівлю
311

377
48000
6.
Списано      на      фінансові результати       доход       від продажу будівлі
742      
793
40000
7.
Списано      на      фінансові результати           залишкову вартість будівлі
793 
972
16000
8.
Визначено прибуток від реалізації основних засобів
793 
441
24000

  3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів
На відділках, ділянках, в допоміжних і обслуговуючих виробництвах та інших структурних підрозділах ведуть пооб'єктний облік основних засобів в Інвентаризаційних описах. Описи складають під час річної інвентаризації основних засобів за місцем їх зберігання, використання і матеріально відповідальними особами. Форма і зміст інвентаризаційних описів залежать від засобів, які обліковують.
Дані про наявність і технічний стан основних засобів обліковують в "Інвентаризаційному описі основних засобів", "Інвентаризаційному описі робочої худоби і продуктивних тварин, птиці і сімей бджіл", "Інвентаризаційному описі багаторічних насаджень".
Аналітичний облік основних засобів ведуть в Інвентарних картках (ф. ОЗ - 6). Картку відкривають, як правило, на кожний інвентарний об'єкт. Форма містить дані про технічні особливості об'єкта, норми амортизаційних відрахувань. Традиційно ведеться в одному примірнику бухгалтерією, проте існує варіант побудови обліку з веденням двох примірників цих форм: один в бухгалтерії, II -у місцях експлуатації основних засобів — Інвентарний список основних засобів.
Типова форма № 03-9 Інвентарний список основних засобів застосо­вується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкту за матеріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних засобів.
Інвентарні картки реєструються в Описі інвентарних карток обліку основних засобів. Інвентарні картки в картотеці бухгалтерії розташовуються за групами основних засобів з виділенням окремої групи таких об'єктів, які тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція й інше поліпшення і консервація об'єктів).
Перед кожною класифікаційною групою основних засобів у картотеці розміщують Картку обліку руху основних засобів. Її заповнюють наприкінці місяця за даними інвентарних карток, у яких відображено рух основних засобів.
За даними карток обліку руху основних засобів складають Відомість аналітичного обліку 4.1 с.-г. по рахунках, обороти і залишки якої щомісяця звіряють з даними синтетичного обліку. Синтетичний облік основних засобів в журналі-ордері № 4А с.-г.
 Перелік усіх документів з обліку необорних активів зазначено в табл.. 6.6.

Таблиця 6.6. Документи з обліку основних засобів
1. Для оприбуткування основних засобів
Акти приймання-передачі основних засобів ф.ОЗ-1
2. Для приймання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції та модернізації
Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів  ф.ОЗ-2
3. Для вибуття основних засобів при повній чи частковій їх ліквідації
Акт на списання основних засобів ф.ОЗ-3
4. Для списання автотранспорту
Акт на списання автотранспортних засобів    ф.ОЗ-4
5. При установці, пуску і демонтажу будівельної машини, що взята напрокат
Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини ф.ОЗ-5
6. Ведення аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних засобів на підприємстві
Інвентарна картка обліку основних засобів         ф. ОЗ-6
7. Для реєстрації Інвентарних  карток та групування основних засобів за класифікаційними групами
Опис інвентарних карток ф. ОЗ -7
8.  Для обліку основних засобів, яків надійшли або вибули протягом місяця
Картка обліку руху основних засобів ф. ОЗ-8
9. Для обліку основних засобів закріплених за  матеріально-відповідальною особою на  місцях експлуатації
Інвентарний список основних засобів ф. ОЗ-9
10. Для  приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)
Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію ф. ДБАСГ-1
11. Формування основного стада тварин
Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) ф. ДБАСГ-2
12. Списання довгострокових біологічних активів рослинництва
13. Списання довгострокових біологічних активів тваринництва

14. Синтетичний обліку по кредиту рахунків :                     10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
16 "Довгострокові біологічні активи"
19 "Гудвіл" 
Журнал-ордер 4 А с.-г.

15. Аналітичний облік по рахунках 10,11
Відомість аналітичного обліку 4.1 с.-г. по рахунках:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи" 
16. Аналітичний облік довгострокових біологічних активів  
Відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів  4.2 с.-г. 
17. Аналітичний облік нематеріальних активів
Відомість аналітичного обліку 4.3 с.-г по рахунках:
12 "Нематеріальні активи"
19 "Гудвіл" 
18. Нарахування амортизації прямолінійним методом на початок року
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року 4.4 с.-г. 
19. Нарахування амортизації прямолінійним методом на основні засоби, які надійшли або вибули
Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули 4.5 с.-г. 
20. Нарахування амортизації прямолінійним методом за місяць
Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць 4.6 с.-г.  
21. Нарахування амортизації податковим методом
Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за методом, передбаченим податковим законодавством 4.7 с.-г. 
22. Синтетичний облік фінансових і капітальних інвестицій
Журнал-ордер 4 Б с.-г. по кредиту рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції" 
23. Аналітичний облік капітальних інвестицій
Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій 4.8 с.-г. 
24. Аналітичний облік фінансових інвестицій
Відомість аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій 4.9 с.-г. 

4.Облік амортизації
У процесі виробництва основні засоби зношуються, а свою вартість в розмірі нарахованої суми амортизації переносять на собівартість продукції, робіт, послуг, на виробництві (виконанні) яких вони використовуються.
Амортизація - це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Вартість, яка амортизується, - це первісна або переоцінена вартість основних засобів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.
Строк корисного використання - це очікуваний період часу, протягом якого основні засоби використовуватимуться підприємством або з його використанням буде виготовлений очікуваний підприємством обсяг продукції.
Як обсяг продукції, який буде виготовлений підприємством з використанням     об'єкта     основних     засобів,     приймається     запланований підприємством    обсяг    продукції,    які    підприємство    планує    виготовити    з використанням даного об'єкта.
Моральний знос - це знос основних засобів унаслідок створення нових, більш   прогресивних   і   економічно   ефективних  машин   та устаткування.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Підприємства із сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році.
У бухгалтерському обліку підприємства мають широкий вибір у визначенні методів амортизації, причому для кожного основного засобу можна використати обраний метод амортизації:
- прямолінійний;
- виробничий;
- зменшення залишкової вартості;
- прискореного зменшення залишкової вартості
- кумулятивний
Підприємство має право самостійно обирати метод нарахування амортизації, який він буде використовувати, але повинен зазначити про це в Наказі про облікову політику.
Формули для розрахунку амортизації різними методами наведенні в таблиці 6.7.

Таблиця 6.7. Формули для розрахунку амортизації
№ п/п
Метод амортизації
Формула
розрахунку суми
амортизації на
місяць
Умовні скорочення
1
Прямолінійний
Ам =АС :С:12
Ам - сума амортизації на місяць;
Ас - вартість об'єкта, що амортизується;
С - термін корисності використання об'єкта;
0(П) - залишкова вартість об'єкта на початок звітного року або первинна вартість на дату початку нарахування амортизації;
Г - річна норма амортизації;
п - кількість років корисного
використання об єкта;
Л — ліквідаційна вартість
об'єкта;
П - первинна вартість об'єкта;
К - кумулятивний коефіцієнт;
пк — кількість років, що залишаються до кінця очікуваного терміна використання об'єкта;
пі - сума кількості років корисного використання об'єкта;
Ф — фактичний місячний обсяг
продукції (робіт, послуг);
ПС - виробнича ставка
амортизації;
Оп - загальний обсяг продукції (робіт, послуг), які підприєм­ство очікує виробити (виконати) з використанням
об'єкта основних засобів

2
Зменшення
залишкової
вартості
Ам=О(П)хГ:12,

Г = 1- √Л-П 


3
Прискореного
  зменшення
залишкової
вартості
Ам =0(П)хГ:12,
Де
Г = 2х1:С
4
Кумулятивний

Ам=Ас*К:12,
Де
К = пк : пі
5
Виробничий
Ам =Ф*ПС ,
Де
ПС = Ас :Оп

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.
Для розрахунку нарахування амортизації прямолінійним методом, який переважає у сільськогосподарських підприємствах, використовують спеціальні регістри:
1)                    Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року 4.4 с.-г.
2)         Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули ф № 4.5 с.-г.
3)         Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць ф № 4.6 с.-г.
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року ф.4.4 с.-г. використовують для визначення річної та місячної суми амортизації на 1 січня. У наступні звітні періоди суму амортизації за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули ф №4.5  с.-г. В ній наводять вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації за об'єктами, що надійшли й вибули.
На підставі Розрахунку та Відомості складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць ф № 4.6.   У ній відображають розподіл амортизації за окремими об'єктами обліку, нараховану суму амортизації за об'єктами, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нараховану в поточному місяці.
Для  обліку зносу  необоротних активів  призначено пасивний рахунок   13   «Знос необоротних активів», на якому узагальнюється  інформація про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних нематеріальних і матеріальних активів. Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки:
-          131 «Знос основних засобів»;
-          132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;
-          133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»;
-          134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»;
-          135 «Знос інвестиційної нерухомості»
За   кредитом   рахунка   13   «Знос   необоротних   матеріальних   активів» відображується нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом зменшення суми зносу в результаті ліквідації, реалізації та іншого вибуття основних засобів за рахунок зносу.
Синтетичний облік за рахунком 13 «Знос необоротних активів» ведеться в Журналі-ордері № 4А с.-г.
Нарахування зносу необоротних активів оформляється такими записами на рахунках бухгалтерського обліку табл.. 6.8
Табл. 6.8. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу
необоротних активів

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
1
Нарахована амортизація (знос) на об'єкти основних засобів та інших необоротних активів:
- виробничого призначення
- загальновиробничого призначення
- адміністративного призначення
- ОЗ, що забезпечують збут продукції
- ОЗ, що      використовуються      на      будівництві      та
реконструкції основних засобів


23
91
92
93
15


13
13
13
13
13
2
Списано суму зносу по вибулих основних засобах
13
10


Немає коментарів:

Дописати коментар